به گروه آموزشی مهندس فرجی خوش آمدید
گروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتی
09939643266
برای استعلام کلیک کنید

پرسش و پاسخ سوالات PLC

1200-PLC S7

پرسش و پاسخ سوالات PLC

به یک PLC S7-1200 V4.X می توان حداکثر چند انکودر به صورت مستقیم (بدون شبکه) متصل نمود؟

مشاهده پاسخ صحیح

به یک  PLC S7-1200 V4.X مدل 1211C می توان حداکثر 6 انکودر به صورت مستقیم (بدون شبکه) متصل نمود و یک  PLC S7-1200 V4.X مدل 1211C دارای حداکثر 6 شمارنده سریع داخلی است.

به یک  PLC S7-1200 V4.X مدل 1212C می توان حداکثر 6 انکودر به صورت مستقیم (بدون شبکه) متصل نمود و یک  PLC S7-1200 V4.X مدل 1212C دارای حداکثر 6 شمارنده سریع داخلی است.

به یک  PLC S7-1200 V4.X مدل 1214C می توان حداکثر 6 انکودر به صورت مستقیم (بدون شبکه) متصل نمود و یک  PLC S7-1200 V4.X مدل 1214C دارای حداکثر 6 شمارنده سریع داخلی است.

به یک  PLC S7-1200 V4.X مدل 1215C می توان حداکثر 6 انکودر به صورت مستقیم (بدون شبکه) متصل نمود و یک  PLC S7-1200 V4.X مدل 1215C دارای حداکثر 6 شمارنده سریع داخلی است.

به یک  PLC S7-1200 V4.X مدل 1217C می توان حداکثر 6 انکودر به صورت مستقیم (بدون شبکه) متصل نمود و یک  PLC S7-1200 V4.X مدل 1217C دارای حداکثر 6 شمارنده سریع داخلی است.

همانطور که مشاهده میفرمایید ، در تمامی انواع مدل های  1200-PLC S7 می توان حداکثر 6 انکودر به صورت مستقیم (بدون شبکه) متصل نمود و یک  PLC S7-1200 V4.X ، فارغ از نوع مدل آن دارای حداکثر 6 شمارنده سریع داخلی است و تمامی مدل های PLC S7-1200 V4.X از این منظر مشابه یکدیگر هستند.

PLC S7-1200 V4.X

 

پرسش و پاسخ

در کدامیک از PLC های زیر، در صورت فعال بودن FORCE, امکان دانلود تنظیمات سخت افزاری به PLC وجود ندارد؟

  1. PLC S7-300
  2. PLC S7-400
  3. PLC S7-1200
  4. PLC S7-1500

مشاهده پاسخ صحیح

در PLC های

PLC S7-300 , PLC S7-400 , PLC S7-1500

در صورت فعال بودن FORCE, امکان دانلود تنظیمات سخت افزاری به PLC وجود دارد، اما در PLC

PLC S7-1200

در صورت فعال بودن FORCE, امکان دانلود تنظیمات سخت افزاری به PLC وجود ندارد.

تنظیمات سخت افزاری به PLC

 

پرسش و پاسخ

در 1200-PLC S7 می توان از چه تعداد Signal Board استفاده نمود؟

  1. 1 عدد
  2. 2 عدد
  3. 3 عدد

مشاهده پاسخ صحیح

قابلیت اتصال حداکثر یک سیگنال بورد ورودی یا خروجی یا یک بورد ارتباطی شبکه یا باتری بورد بر روی CPU S7-1200 در مدل 1211C  وجود دارد.

قابلیت اتصال حداکثر یک سیگنال بورد ورودی یا خروجی یا یک بورد ارتباطی شبکه یا باتری بورد بر روی CPU S7-1200 در مدل 1212C  وجود دارد.

قابلیت اتصال حداکثر یک سیگنال بورد ورودی یا خروجی یا یک بورد ارتباطی شبکه یا باتری بورد بر روی CPU S7-1200 در مدل 1214C  وجود دارد.

قابلیت اتصال حداکثر یک سیگنال بورد ورودی یا خروجی یا یک بورد ارتباطی شبکه یا باتری بورد بر روی CPU S7-1200 در مدل 1215C  وجود دارد.

قابلیت اتصال حداکثر یک سیگنال بورد ورودی یا خروجی یا یک بورد ارتباطی شبکه یا باتری بورد بر روی CPU S7-1200 در مدل 1217C  وجود دارد.

همانطور که مشاهده میفرمایید ، در تمامی انواع مدل های  1200-PLC S7 می توان حداکثر فقط از یک عدد Signal Board ورودی یا خروجی یا یک بورد ارتباطی شبکه یا باتری بورد بر روی CPU S7-1200 استفاده نمود.

 

همچنین شایان ذکر است درخصوص قابلیت اتصال و قرارگیری حداکثر تعداد ماژول کارت  ارتباطی شبکه در کنار CPU میتوان بیان نمود:

قابلیت اتصال و قرارگیری حداکثر 3 عدد ماژول کارت ارتباطی شبکه در کنار CPU S7-1200 در مدل 1211C  وجود دارد.

قابلیت اتصال و قرارگیری حداکثر 3 عدد ماژول کارت ارتباطی شبکه در کنار CPU S7-1200 در مدل 1212C  وجود دارد.

قابلیت اتصال و قرارگیری حداکثر 3 عدد ماژول کارت ارتباطی شبکه در کنار CPU S7-1200 در مدل 1214C  وجود دارد.

قابلیت اتصال و قرارگیری حداکثر 3 عدد ماژول کارت ارتباطی شبکه در کنار CPU S7-1200 در مدل 1215C  وجود دارد.

قابلیت اتصال و قرارگیری حداکثر 3 عدد ماژول کارت ارتباطی شبکه در کنار CPU S7-1200 در مدل 1217C  وجود دارد.

همانطور که مشاهده میفرمایید ، در تمامی انواع مدل های  1200-PLC S7 می توان حداکثر فقط از  3 عدد ماژول کارت ارتباطی شبکه در کنار CPU S7-1200 استفاده نمود.

همچنین درخصوص قابلیت اتصال تعداد انواع ماژول های ورودی و یا خروجی در کنار CPU میتوان بیان نمود:

قابلیت اتصال و قرارگیری هیچ یک از انواع ماژول های ورودی و یا خروجی در کنار

 CPU S7-1200 در مدل 1211C  وجود ندارد و به بیان دیگر قابلیت توسعه در این مدل وجود ندارد.

قابلیت اتصال و قرارگیری حداکثر تعداد 2 عدد از انواع ماژول های ورودی و یا خروجی در کنار

CPU S7-1200 در مدل 1212C  وجود دارد که بیانگرقابل توسعه بودن این مدل است.

قابلیت اتصال و قرارگیری حداکثر تعداد 8 عدد از انواع ماژول های ورودی و یا خروجی در کنار

CPU S7-1200 در مدل 1214C  وجود دارد که بیانگرقابل توسعه بودن این مدل است.

قابلیت اتصال و قرارگیری حداکثر تعداد 8 عدد از انواع ماژول های ورودی و یا خروجی در کنار

CPU S7-1200 در مدل 1215C  وجود دارد دارد که بیانگرقابل توسعه بودن این مدل است.

قابلیت اتصال و قرارگیری حداکثر تعداد 8 عدد از انواع ماژول های ورودی و یا خروجی در کنار

CPU S7-1200 در مدل 1217C  وجود دارد که بیانگرقابل توسعه بودن این مدل است.

همانطور که مشاهده میفرمایید ، در اکثر مدل های  1200-PLC S7 می توان از انواع ماژول های ورودی و یا خروجی در کنارCPU S7-1200 استفاده نمود و میتوان گفت که تفاوت عمده انواع CPU S7-1200 از این منظر میباشد.

1200-PLC S7

پرسش و پاسخ

در صورتی که پایه مثبت و منفی ترموکوپل به کارت AI TC درS7-1200 PLC اشتباه (جابجا) متصل شود، چه اتفاقی می افتد؟

مورد دلخواه من را حدس بزن…

  1. کارت مقدار 0 را نشان می دهد
  2. کارت مقدار ۳۲۷۶۷ را نشان می دهد.
  3. با افزایش دما، مقدار نمایش داده شده توسط کارت کاهش پیدا می کند

مشاهده پاسخ صحیح

در صورتی که پایه مثبت و منفی ترموکوپل به کارت AI TC درS7-1200 PLC اشتباه (جابجا) متصل شود، با افزایش دما، مقدار نمایش داده شده توسط کارت کاهش پیدا می کند و مسلماً با کاهش دما، مقدار نمایش داده شده توسط کارت افزایش پیدا می کند.

لازم بذکر است درصورت قطعی سیم ترموکوپل، کارت مقدار ۳۲۷۶۷ را نشان می دهد.

S7-1200 PLC

پیام بگذارید