به گروه آموزشی مهندس فرجی خوش آمدید
گروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتی
09939643266
برای استعلام کلیک کنید

آموزش PROFIBUS- قسمت پانزدهم

برنامه‌نويسي Master- I Slave

آموزش PROFIBUS– قسمت پانزدهم

7-2-2 برنامه‌نویسی Master- I Slave

برای برنامه‌نویسی Master- I Slave می‌توان از روش معمولی برنامه‌نویسی S7، با در نظر گرفتن اصول انتقال دیتا در این روش، استفاده نمود. موضوع را ذکر یک مثال روشن می‌سازیم.

مثال 7-5  برنامه‌ای بنوسید که با فعال شدن ورودی I124.0 در سمت Master، خروجی Q124.0 در سمت I-Slave روشن شود.

مراحل حل مثال:

1- تنظیم ارتباط MS در محیط HW Config

در سمت Master وارد محیط HW Config شده و روی ایستگاه S7-300 متصل به باس (سیستم I-Slave) دابل‌کلیک نمایید. در کادر باز شده، سربرگ Configuration را مطابق شکل 7-43 انتخاب نمایید. گزینه New را انتخاب نموده و سپس تنظیمات نشان داده شده در شکل 7-45 را انجام دهید. روی گزینه OK کلیک نمایید تا تنظیمات ذخیره شود.

برنامه‌نویسی Master- I Slave

شکل 7-45

نتیجه انجام این تنظیم به شرح ذیل می‌باشد:

Slave Master
IW 40 (IB40 + IB41) QW20 (QB20+QB21)

 

2- تنظیمات را Save and Compile نموده و به هر دو PLC (Master و I-Slave) دانلود نمایید.

3- در سمت Master وارد محیط OB1 شده و برنامه نشان داده شده در شکل 7-46 را پیاده‌سازی نمایید.

محیط OB1

شکل 7-46 برنامه مورد نظر در سمت Master

4- برنامه را به Master دانلود نمایید.

5- در سمت I-Slave وارد محیط OB1 شده و برنامه نشان داده شده در شکل 7-47 را پیاده‌سازی نمایید.

سمت I-Slave

شکل 7-47 برنامه مورد نظر در سمت I-Slave

6- برنامه را به I-Slave دانلود نمایید.

 

مثال 7-6  کنترل موتور با فیدبک

برنامه‌ای بنویسد که با فعال شدن شستی I124.0 (Start) در سمت I-Slave، خروجی Q124.0 (Motor_Run) در سمت Master روشن شده و با فعال شدن ورودی I124.1 (Stop) در سمت I-Slave، خروجی Q124.0 در سمت Master خاموش شود.

خروجی Q124.0 بعنوان فرمان روشن شدن موتور استفاده می‌شود. ورودی I124.0 در سمت Master نیز بعنوان فیدبک روشن شدن موتور محسوب می‌شود. اگر پس از روشن شدن موتور تا 6 ثانیه فیدبک دریافت نشود، فرمان Motor_Run قطع شده و آلارم Q124.0 در سمت I-Slave و Q124.1 در سمت Master روشن شوند. برای ریست نمودن آلارم از یک شستی با آدرس I124.2 در سمت I- Slave استفاده می‌شود.

جدول 7-7 آدرس‌های مورد استفاده در این پروژه را نشان می‌دهد.

جدول 7-7

Master I- Slave
آدرس توضیح آدرس توضیح
I 124.0 فیدبک روشن شدن موتور I 124.0 شستی استارت
Q 124.0 فرمان روشن شدن موتور I 124.1 شستی استپ
Q 124.1 آلارم موتور I 124.2 شستی ریست
    Q 124.0 آلارم موتور

 

مراحل حل مثال:

1- در محیط پیکربندی اتصال MS، تنظیمات زیر را در دو سطر مجزا انجام دهید.

جدول 7-8

Slave Master
IB 40 QB30
QB 70 IB 20

 

توجه: در تنظیمات، در بخش Unit گزینه Byte انتخاب شود.

2- تنظیمات را Save and Compile نموده و به هر  دو PLC دانلود نمایید.

3- در سمت I- Slave وارد محیط OB1 شده و برنامه زیر را پیاده‌سازی نمایید.

سمت I-Slave برنامه مورد نظر در سمت I-Slave سمت I- Slave وارد محیط OB1 سمت I- Slave وارد محیط OB1

شکل 7-48 برنامه مورد نظر در سمت I-Slave

4- برنامه را به I-Slave دانلود نمایید.

5- در سمت Master وارد محیط OB1 شده و برنامه زیر را پیاده‌سازی نمایید.

برنامه مورد نظر در سمت Master برنامه مورد نظر در سمت Master برنامه مورد نظر در سمت Master

شکل 7-49 برنامه مورد نظر در سمت Master

تمرین 7-5 برنامه مثال 7-6 را به‌گونه‌ای کامل نمایید که:6- برنامه را به Master دانلود نمایید.

  • دمای موتور توسط یک عدد RTD اندازه‌گیری شده و به کارت AI موجود در I-Slave با آدرس PIW 760 داده می‌شود.
  • اگر دمای موتور بیشتر از 60 درجه شد، در سمت Master، آلارم 2 فعال شود.

تمرین 7-6

برنامه‌ای بنویسید که با فعال شدن شستی Start (I 124.0) در سمت Master، سه عدد خروجی (Q124.0، Q124.1و Q124.2) با فاصله زمانی 3 ثانیه در سمت I-Slave روشن شده و با فعال شدن شستی Stop (I 124.1) در سمت Master، هر سه خروجی خاموش شوند.

 

7-2-3  ارتباط DX

یکی دیگر از روش‌های ارتباطی در ساختار Master-I Slave ارتباط DX است. این ارتباط در حقیقت ارسال دیتا از یک Slave معمولی به I-Slave است. مثلا دیتای ورودی به کارت موجود در ET 200 را می‌توان برای I- Slave ارسال نمود. این روش ارتباط PII با PII است. برای استفاده از این روش، نیاز به تنظیماتی در بخش تنظیمات Configuration در سمت I-Slave دارد.

ارتباط DX

شکل 7-50

تنظیمات لازم در ارتباط DX

1- یک پروژه جدید ایجاد نمایید.

2- یک Master و یک I-Slave از نوع S7-300 ایجاد نمایید.

3- تنظیمات لازم برای اتصال به شبکه پروفی‌باس را به‌طور جداگانه برای هر کدام از PLC ها انجام دهید.

4- در سمت Master در محیط HW Config ایستگاه I-Slave را بعنوان Slave به باس شبکه متصل نمایید.

5- یک عدد ET 200M در شبکه قرار دهید. روی ET دو عدد کارت DI و DO قرار دهید.

6- در محیط HW Config و در سمت Master، روی ایستگاه S7-300 مربوط به I-Slave دابل‌کلیک نمایید. در پنجره باز شده، گزینه Configuration را انتخاب نموده و روی گزینه NEW کلیک نمایید.

توجه: تنظیمات بیان شده تا این مرحله همان تنظیمات ارائه شده برای ارتباط معمولی Master- I Slave است. تنظیم اصلی برای ارتباط DX در مرحله 7 صورت می‌پذیرد.

7- مطابق شکل … تنظیمات لازم را انجام دهید.

مطابق تنظیمات انجام شده در شکل 7-51 ، تبادل دیتا به صورت نشان داده شده در جدول 7-9 صورت می‌پذیرد.

جدول 7-9

I- Slave (CPU 313C-2DP) Slave (ET 200M)
IW0 (IB0 + IB1) IW2 (IB2 + IB3)

 

همانطور که در جدول 7-9 نیز مشخص است، دیتای بایت‌های 2 و 3 ورودی (IB2 و IB3) در سمت Slave (ET200M) به بایت‌های 0 و 1 (IB0 و IB1) در سمت I- Slave (CPU313C-DP) ارسال می‌شود.

توجه: در ارتباط DX، همواره اطلاعات از Slave به I-Slave منتقل می‌شود و عکس آن امکان‌پذیر نمی‌باشد. همچنین باید توجه داشت که همیشه اطلاعات کارت ورودی Slave به I- Slave منتقل شده و ارسال اطلاعات کارت خروجی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

کارت ورودی Slave به I- Slave

شکل 7-51

8- تنظیمات را Save And Compile نموده و به هر دو PLC دانلود نمایید.

توجه: در ارتباط Master- I Slave وجود OB82، OB85، OB86 و OB122 ضروری است.

 

7-3 پیکربندی و برنامه‌نویسی Master-Master

در این روش می‌توان ارتباط بین دو PLC را برقرار نموده و به تبادل دیتا پرداخت. در این هر دو PLC می‌توانند بعنوان Master مورد استفاده قرار گیرند. شکل 7-52 پیاده‌سازی سیستم Master-Master را نشان می‌دهد.

پیاده‌سازی سیستم Master-Master

شکل 7-52

همانطور که در شکل 7-52 نیز مشخص است، می‌توان PLC را با استفاده از کارت شبکه و یا بدون استفاده از کارت شبکه در حالت Master-Master پیاده‌سازی نمود. البته باید توجه شود جهت تبادل دیتا در حالت Master-Master با S7-300، استفاده از کارت شبکه در سمت S7-300 الزامی است. اما اگر هر دو Master از مدل S7-400 باشند، می‌توان بدون استفاده از کارت شبکه نیز تبادل دیتا انجام داد.

پیام بگذارید