به گروه آموزشی مهندس فرجی خوش آمدید
گروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتی
09939643266
برای استعلام کلیک کنید

سرویس های ارتباطی MPI

FB15 مخصوص CPU-300

آشنایی با بلاک BRCV (FB13/SFB13) (در شبکه MPI مخصوص S7-400)

از این بلاک به‌منظور دریافت دیتا در سمت گیرنده (کلاینت) استفاده می‌شود. در شکل 1-5 بلاک BRCV (FB13/SFB13) در زبان LAD به همراه پارامترهای آن نشان داده شده است.

بلاک BRCV (FB13/SFB13)

شکل 1-5

جدول 1-5 نیز پارامترهای بلاک BRCV (FB13/SFB13) به همراه عملکرد آنها را نشان می‌دهد.

جدول 1-5

پارامتر ورودی/ خروجی Data/Type عملکرد
EN_R Input BOOL فعال‌ساز دریافت دیتا توسط بلاک (با اعمال مقدار یک منطقی دریافت دیتا آغاز می‌شود)
ID Input WORD ID مربوط به کانکشن تعریف شده در NetPro
R_ID Input DWORD کد مشخص‌کننده جهت دریافت اطلاعات در گیرنده برای چندبار استفاده از بلاک می‌توان در این پایه کد مشخصی را وارد و در گیرنده نیز همان کد را وارد نمود تا دیتا به درستی به گیرنده ارسال شود.
NDR Output BOOL نشان دهنده پایان دریافت دیتا با گرفتن مقدار یک منطقی، مقدار صفر منطقی بیانگر اینست که دریافت دیتا انجام نشده و یا به پایان نرسیده است.
ERROR Output BOOL مقدار یک منطقی بیانگر بروز خطا و مقدار صفر منطقی بیانگر عدم بروز خطا در ارسال اطلاعات است.
STATUS Output WORD کد وضعیت را نشان می‌دهد که در شرایط بروز خطا کد متناسب با نوع خطا را نشان می‌دهد. این کدها در Help بلاک موجود است.
RD_1 IN_OUT ANY آدرس ناحیه مورد نظر جهت ذخیره‌سازی دیتا، به فرم Pointer مثلا               p# DB10.DBX5.0 Byte 10
LEN IN_OUT WORD اندازه دیتای دریافتی بر حسب Byte

 

آشنایی با بلاک GET (FB14/SFB14)

این بلاک فقط در سمت PLC کلاینت مورد استفاده قرار گرفته و نیازی به برنامه‌نویس خاصی در PLC سرور وجود ندارد. با استفاده از این بلاک می‌توان دیتایی را از PLC سرور خوانده و در حافظه مشخصی ذخیره نمود. شکل 2-5 این بلاک را در زبان LAD نشان می‌دهد.

FB14 مخصوص CPU-300

SFB14 مخصوص CPU-400

الف) FB14 مخصوص CPU-300

ب) SFB14 مخصوص CPU-400

شکل 2-5

همچنین در جدول 2-5 پارامترهای این بلاک و شرح عملکرد آنها نشان داده شده است.

جدول 2-5

پارامتر ورودی/ خروجی Data/Type عملکرد
REQ Input BOOL فعال‌ساز دریافت دیتا توسط بلاک (با اعمال مقدار یک منطقی دریافت دیتا آغاز می‌شود)
ID Input WORD ID مربوط به کانکشن تعریف شده در NetPro
DONE Output BOOL نشان دهنده پایان دریافت دیتا با گرفتن مقدار یک منطقی، مقدار صفر منطقی بیانگر اینست که دریافت دیتا انجام نشده و یا به پایان نرسیده است.
ERROR Output BOOL مقدار یک منطقی بیانگر بروز خطا و مقدار صفر منطقی بیانگر عدم بروز خطا در ارسال اطلاعات است.
STATUS Output WORD کد وضعیت را نشان می‌دهد که در شرایط بروز خطا کد متناسب با نوع خطا را نشان می‌دهد. این کدها در Help بلاک موجود است.
ADDR_i IN_OUT ANY آدرس ناحیه مبدا جهت خواندن دیتا، به فرم Pointer مثلا p# DB10.DBX5.0 Byte 10
RD_i IN_OUT ANY آدرس ناحیه مقصد جهت ذخیره‌سازی دیتا

 

نکته: در S7-400 (با استفاده از SFB14) حداکثر 4 دیتای مختلف را می‌توان توسط پارامترهای ADDR_1 الی ADDR_4 و RD_1 الی RD_4 خوانده و در حافظه دلخواه قرار داد. ولی در S7-300 (با استفاده از FB14) فقط یک دیتا را می‌توان خواند.

آشنایی با بلاک PUT (FB15/SFB15)

این بلاک فقط در سمت PLC کلاینت مورد استفاده قرار گرفته و نیازی به برنامه‌نویس خاصی در PLC سرور وجود ندارد. با استفاده از این بلاک می‌توان دیتایی را در PLC سرور نوشت. شکل3-5 این بلاک را در زبان LAD نشان می‌دهد.

FB15 مخصوص CPU-300 SFB15 مخصوص CPU-400

الف) FB15 مخصوص CPU-300

ب) SFB15 مخصوص CPU-400

شکل 3-5

همچنین در جدول 3-5 پارامترهای این بلاک و شرح عملکرد آنها نشان داده شده است.

جدول 3-5

پارامتر ورودی/ خروجی Data/Type عملکرد
REQ Input BOOL فعال‌ساز ارسال دیتا توسط بلاک (با اعمال مقدار یک منطقی دریافت دیتا آغاز می‌شود)
ID Input WORD ID مربوط به کانکشن تعریف شده در NetPro
DONE Output BOOL نشان دهنده پایان ارسال دیتا با گرفتن مقدار یک منطقی، مقدار صفر منطقی بیانگر اینست که دریافت دیتا انجام نشده و یا به پایان نرسیده است.
ERROR Output BOOL مقدار یک منطقی بیانگر بروز خطا و مقدار صفر منطقی بیانگر عدم بروز خطا در ارسال اطلاعات است.
STATUS Output WORD کد وضعیت را نشان می‌دهد که در شرایط بروز خطا کد متناسب با نوع خطا را نشان می‌دهد. این کدها در Help بلاک موجود است.
ADDR_i IN_OUT ANY آدرس ناحیه مقصد جهت ذخیره‌سازی دیتا، به فرم Pointer مثلا p# DB10.DBX5.0 Byte 10
SD_i IN_OUT ANY آدرس ناحیه مبدا جهت خواندن دیتا

 

نکته: در S7-400 (با استفاده از SFB15) حداکثر 4 دیتای مختلف را می‌توان توسط پارامترهای ADDR_1 الی ADDR_4 و RD_1 الی RD_4 در CPU مقصد نوشت(منتقل نمود)، ولی در S7-300 (با استفاده از FB15) فقط یک دیتا را می‌توان منتقل نمود.

 

3-3 سرویس ارتباطی  (Global Data Communication (GD

یکی دیگر از سرویس‌های ارتباطی قابل استفاده در شبکه MPI سرویس GD یا Global Data Communication است. شکل 4-5 این ارتباط را نشان می‌دهد.

سرویس ارتباطی  (Global Data Communication (GD

سرویس ارتباطی  (Global Data Communication (GD

شکل 4-5

3-3-1 خصوصیات سرویس GD

برخی از خصویات این روش عبارتست از:

 • قابل استفاده بین S7-300 با S7-300
 • قابل استفاده بین S7-300 با S7-400
 • قابل استفاده بین S7-400 با S7-400
 • عدم نیاز به برنامه‌نویسی (در ارتباط سیکلی)
 • انتقال دیتا به روش broadcast است. از اینرو دریافت دیتا تایید نمی‌شود. از اینرو دارای تضمین صحت عملکرد ارسال و دریافت دیتا نمی‌باشد.
 • در نرم‌افزار STEP7 نیاز به برخی از تنظیمات دارد.
 • توسط این ارتباط می‌توان دیتاهای ورودی (I)، خروجی (Q)، بیت‌مموری (M)، دیتابلاک (DB)، تایمر و کانتر را منتقل نمود.
 • حداکثر حجم انتقال دیتا در S7-300 برای هر GD packet برابر 22 Bytes است. {رفرنس1}
 • حداکثر حجم انتقال دیتا در S7-400 برای هر GD packet برابر 54 Bytes است. {رفرنس1}
 • منظور از GD Paket یک بسته دیتا است که از طریق شبکه MPI و توسط سرویس GD می‌تواند منتقل شود.
 • در S7-400 علاوه بر ارتباط سیکلی، می‌توان از بلاک‌های GD_SND (SFC 60) و GD_RCV(SFC 61) نیز برای تبادل دیتای غیر سیکلی استفاده نمود.

جدول 4-5 خصوصیات ارتباط GD را نشان می‌دهد.

جدول 4-5

خصوصیات ارتباط GD